gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gwarchod y Cyhoedd Polisi Cydymffurfio a Gorfodaeth

10. Sylwadau a Chwynion

10.1  Mae Cyngor Sir Powys yn ymrwymedig i ddelio'n effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion a allai fod gennych am ein gwasanaethau. Ceisiwn roi eglurder ar unrhyw faterion nad ydych yn siŵr amdanynt. Lle gallwn, byddwn yn cywiro unrhyw gamgymeriad a wnaethom. Byddwn yn darparu unrhyw wasanaeth y mae gennych hawl iddo ac yr ydym wedi methu ei ddarparu. Os gwnaethom unrhyw beth o'i le, byddwn yn ymddiheuro a cheisio cywiro pethau os gallwn. Ceisiwn ddysgu o'n camgymeriadau a defnyddio'r wybodaeth a gawn o gwynion i wella ein gwasanaethau.

10.2  Weithiau byddwch yn poeni efallai am faterion nad yw'n berthnasol i'r polisi hwn, e.e. os bydd angen dilyn fframwaith cyfreithiol, ac os felly byddwn yn egluro sut y dylech gyflwyno eich pryderon.

10.3  Weithiau ni fydd y Polisi Cwynion Corfforaethol yn berthnasol i bryder neu gŵyn, er enghraifft:

  • Apêl yn erbyn penderfyniad a wnaed yn briodol gan y Cyngor,
  • Fel cyfrwng i geisio newid deddfwriaeth neu benderfyniad polisi a wnaed yn briodol,
  • Penderfyniad a wnaed lle gellir gwneud apêl arall, neu lle gellir ei adolygu, e.e. mewn llys ynadon.

10.4  Gallwch fynegi eich pryder mewn unrhyw un o'r ffyrdd canlynol:

  • Gofyn i'ch cwyn gael ei gofnodi gan y person yr ydych eisoes mewn cysylltiad â nhw.
  • Cysylltu gyda'n Tîm Cwynion Corfforaethol drwy ffonio 01597 827472 os ydych eisiau gwneud eich cwyn dros y ffôn, neu drwy lenwi'r ffurflen ar ein gwefan yn  https://cy.powys.gov.uk/cwynion https://cy.powys.gov.uk/cwynion
  • Gallwch ysgrifennu atom yn y cyfeiriad a roddir yn y rhagarweiniad i'r polisi hwn.