Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Y Drydedd Alwad Agored

Levelling up logo
UK Government Levelling Up logo
Agorodd y trydydd cyfle i gyflwyno ceisiadau am gyllid ddydd Llun 10 Gorffennaf 2023 a bydd yn cau am 23:59 ddydd Sul 1 Hydref 2023.

Caiff y trydydd galwad ei dargedu at faes blaenoriaethu buddsoddiad: 

1)     Pobl a Sgiliau

Holl ymyraethau oddi fewn i Bobl a Sgiliau -  Cynllun-Buddsoddi-Rhanbarthol-Canolbarth-Cymru 

Gwybodaeth bwysig

 • Mae'r amserlen ar gyfer cyflenwi Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) yn fyr; yn ymarferol, bydd angen cwblhau pob prosiect a chyflwyno hawliadau terfynol erbyn 31 Rhagfyr 2024, er mwyn caniatáu amser ar gyfer cau'r rhaglen.  Gall ymgeiswyr gynnwys elfen o wariant ôl-syllol oddi fewn i'w cais o 1 Ebrill 2023, fel arall, ystyriwch ddyddiad cychwyn nad yw cyn 1 Rhagfyr 2023.
 • Gan ystyried y cyfnod byr sydd ar gael i'w gyflenwi, bydd y Bartneriaeth Leol yn ceisio cefnogi nifer gymharol fach o brosiectau strategol, mwy. Mae'n rhaid i bob prosiect a gyflwynir geisio o leiaf £50,000 o gronfeydd UKSPF ac uchafswm o £250,000 ar gyfer 2023-24.  Gall prosiectau adeiladu capasiti/asgwrn cefn o fewn yr alwad hon gynnwys gwariant ar gyfer 2024-25, fodd bynnag, bydd y dyddiad diwethaf ar gyfer cyflwyno prosiectau a chyflwyno hawliadau terfynol yn ddim hwyrach na 31/12/2024.  Os yw'ch gofynion cyllidebol yn debygol o fod yn brin o £50,000 oherwydd y cyfnod cyflawni byr sy'n weddill o 2023-24, neu os yw'ch gofyniad cyllidebol yn debygol o fod yn fwy na £250,000 am unrhyw flwyddyn benodol, trafodwch eich gofynion gyda Thîm Cyflenwi Lleol Powys (ukspf@powys.gov.uk) cyn cyflwyno eich cais.
 • Caiff gwariant ar gyfer 2024-25 ei gymeradwyo o ran egwyddor. Bydd hyn yn ddibynnol ar Lywodraeth DU yn cymeradwyo dyraniad ariannol Cyngor Sir Powys ar gyfer 2024-25 na fydd yn cael ei gadarnhau tan y flwyddyn ariannol nesaf.
 • Mae UKSPF yn gronfa refeniw yn bennaf, fodd bynnag gall elfennau o gyfalaf gael eu cynnwys oddi fewn i wariant y prosiect. Gall ymgeiswyr ddewis cyflwyno prosiectau refeniw yn unig neu brosiectau sy'n ceisio cyfuno'r ddau beth.
 • Bydd gweithredu yn unol â threfn rheoli cymhorthdal newydd y DU a ddechreuodd ar 4 Ionawr 2023, yn ofyniad allweddol ar gyfer unrhyw brosiect. Dylai pob ymgeisydd ymgyfarwyddo â gofynion y gyfundrefn: https://www.gov.uk/government/collections/subsidy-control-regime
 • O ystyried yr amgylchiadau cyfyngedig ar gyfer cyflenwi'r UKSPF, bydd hyder yn y modd y cyflenwir cynigion a gyflwynwyd yn ystyriaeth allweddol i'r Bartneriaeth Leol ochr yn ochr â chapasiti a gallu sefydliadau sy'n ymgeisio.
 • Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr fanylu ar sut fydd y gweithgaredd arfaethedig yn alinio a chefnogi strategaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol eraill. Gweler tudalen 29 Cynllun Buddsoddi Canolbarth Cymru am esiamplau.
 • Wrth gyflwyno cais, byddwch yn awdurdodi'r awdurdod/awdurdodau lleol i wneud yr ymholiadau angenrheidiol i wirio unrhyw wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer gweinyddu rhaglen UKSPF.
 • Mae proses ymgeisio un cam.  Derbynnir ceisiadau o 10/07/2023 tan 23.59pm ar 01/010/2023.  Bydd ceisiadau wedi'u cwblhau yn cael eu harfarnu gan Dîm Cyflawni Lleol Powys a Phartneriaeth Leol Cronfa Ffyniant a Rennir Powys. 
 • Ewch i Sut i Ymgeisio i lawrlwytho'r ffurflen gais a chanllawiau.
 • Dylid anfon ffurflenni cais wedi'u cwblhau ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin Powys drwy e-bost i ukspf@powys.gov.uk erbyn y dyddiad cau. 
 • Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynglŷn â'ch cais i'r e-bost ukspf@powys.gov.uk
 • Bydd ceisiadau rhanbarthol yn cael eu hystyried; cysylltwch â'r tîm drwy e-bostio ukspf@powys.gov.uk i drafod gofynion.
 • Dewch o hyd i ynghlwm y sleidiau cyflwyno fel yr addawyd.  Bydd y rhain hefyd ar gael ar y gwefannau ar gyfer Growing Mid Wales, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys drwy'r dolenni canlynol: http://tyfucanolbarth.cymru/UKSPFCanolbarthCymru
 • ​​​​​​​Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU - Cwestiynau Cyffredin (PDF) [106KB]

Bydd cyfleoedd yn y dyfodol yn cael eu rhannu ar y wefan hon, drwy ddatganiad i'r wasg a thrwy ein rhestr bostio.  Cysylltwch â Thîm Cyflenwi Lleol Powys drwy e-bostio ukspf@powys.gov.uk, os ydych yn dymuno cael eich ychwanegu at ein rhestr bostio.