SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Treth y Cyngor: Setiau data

Gallai peth o'r wybodaeth sy'n cael ei ryddhau yn sgil cais Rhyddid Gwybodaeth neu Reoliadau Adeiladu fod o ddiddordeb i'r cyhoedd yn gyffredinol. Os felly, byddwn yn cynnwys y wybodaeth mewn setiau data yma.

 

Casglu Treth y Cyngor

Y dreth gyngor yw prif ffynhonnell yr incwm a godir yn lleol ar gyfer awdurdodau lleol. Mae data casglu'r dreth gyngor yn dadansoddi faint o dreth gyngor a gasglwyd gan awdurdodau lleol Cymru ym mhob blwyddyn ariannol.

Gweld rhagor o wybodaeth am Gasgliadau Treth y cyngor ar wefan StatsCymru

 

Lefelau Treth y Cyngor

Y dreth gyngor yw'r dreth ar eiddo domestig a bennir gan awdurdodau lleol er mwyn casglu digon o refeniw i gwrdd â'u gofynion. Fe ddisodlodd y tâl cymunedol ar 1 Ebrill 1993. Caiff ei chyfrifo ar sail band y dreth gyngor y gosodwyd pob eiddo ynddo. Gosodir eiddo ym mhob awdurdod lleol mewn un o naw band prisio: A i I.

Gweld rhagor o wybodaeth am Lefelau Treth y Cyngor ar wefan StatsCymru

 

Anheddau Treth y Cyngor

Mae data anheddau'r dreth gyngor yn manylu ar nifer yr anheddau sy'n agored i dalu'r dreth gyngor yn awdurdodau lleol Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol. Mae'r data hefyd yn rhoi manylion gostyngiadau ac eithriadau'r dreth gyngor.

Gweld rhagor o wybodaeth ar ddata anheddau Treth y Cyngor ar wefan StatsCymru

 

Cyfrifon gyda Chredydau wedi'u Dwyn Ymlaen

Mae'r rhestr hon yn cynnwys cyfrifon Treth y Cyngor mewn Credyd (+£20) sydd wedi'u dwyn ymlaen. Mae'r data'n cynnwys y swm credyd a ddygwyd ymlaen a hefyd yr flwyddyn ariannol y mae'n berthnasol iddi. Os credwch fod gennych hawl i swm ar y rhestr hon bydd angen i chi lenwi ffurflen gais am ad-daliad form.

Rhestr credydau wedi'u dwyn ymlaen Mehefin 2018 [12KB]

*Bydd y data yma'n cael eu diweddaru bob mis Mehefin.

 

Premiymau Treth y Cyngor

Dan Adran 139 Deddf Tai (Cymru) 2014, penderfynodd y Cyngor godi premiwm Treth y Cyngor o 50% ar eiddo sy'n wag yn y tymor hir ac eiddo sydd â rhywun yn byw ynddynt am gyfnodau yn unig, o 1 Ebrill 2017

Gellir darganfod rhagor o wybodaeth am bremiymau a'r eithriadau i'r premiymau yma: Premiymau Treth y Cyngor

Mae gwybodaeth ynglŷn â nifer yr eiddo sy'n destun ffi premiwm a'r swm Treth y Cyngor a godwyd trwy premiymau i'w weld yma:  Setiau data - Premiymau Treth y Cyngor [10KB]  

Bydd y set ddata hon yn cael ei diweddaru'n flynyddol ym mis Ebrill

 

 

Website accessibility checker icon   Mae'r dogfennau pdf ar y dudalen hon yn cydymffurfio â safonau hygyrchedd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu