Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Y Drenewydd

Newtown Recycling Centre

Mae ein pum canolfan ailgylchu a gwastraff o'r cartref (HWRC) ym Mhowys ar agor, gyda chyfyngiadau.

PEIDIWCH AG YMWELD CYN DARLLEN Y RHESTR LAWN O GYFYNGIADAU AR EIN GWEFAN: Ailagor Canolfannau Ailgylchu - Cwestiynau Cyffredin

Meddyliwch yn ofalus cyn i chi benderfynu ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref. Byddwch yn barod am oedi hir. Mae defnydd heb fod yn hanfodol yn eich gosod chi, aelodau eraill y cyhoedd a'n staff mewn perygl o ledaenu'r feirws. 

Oriau Agor

Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Mercher: 9am to 5pm

Dydd Iau a Dydd Gwener: Ar gau

Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 10am i 4pm

 

Oriau agor Gwyliau'r Banc

Mae Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Y Drenewydd ar agor ar wyliau banc, ac eithrio pan fydd y rhain yn disgyn ar ddyddiau y bydd y ganolfan ar gau (Dydd Iau a Dydd Gwener).

Bydd y safle ar gau ddydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan.

 

Ble i ddod o hyd i ni

Uned 4 Stad Ddiwydiannol Dyffryn, Ffordd y Trallwng, Newtown, Powys, SY16 3BD

 

Cyfyngiadau

Cyfyngir cerbydau i derfyn o 3.5 tunnell o bwysau uchaf.

Gwiriwch pa gyfyngiadau sy'n bodoli ac a oes angen caniatâd arnoch i gael mynediad i'r safle hwn yma.

Cerbydau Masnachol neu Drelars

Mae'r Cyngor yn gweithredu cynllun trwyddedu Cerbydau Masnachol neu Drelars ym mhob Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi yn y Sir.  Mae hyn yn golygu bod angen caniatâd ar rai cerbydau neu drelars er mwyn cael mynediad i'r safleoedd.  Cyn i chi ymweld, gofalwch eich bod wedi darllen telerau ac amodau'r polisi i wirio a oes angen trwydded ar eich cerbyd neu drelar.  Mae trwyddedau yn rhad ac am ddim a gellir gwneud cais amdanynt ar-lein. 

Cofiwch os ymwelwch â safle heb y drwydded angenrheidiol, ni fyddwch yn gallu gollwng eich gwastraff.

Gwnewch gais am drwydded CVT am ddim Trwydded Cerbydau Masnachol ac Ôl-gerbydau (CVT)

Gwastraff Cymysg

Er mwyn sicrhau ein bod yn ailgylchu cymaint â phosibl yn ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi, mae'r Cyngor yn gweithredu polisi 'dim gwastraff cymysg'. Mae hyn yn golygu ei bod yn ofynnol i breswylwyr ddidoli eu gwastraff cyn ymweld â'r safleoedd, gan dynnu'r holl ddeunydd ailgylchadwy allan. Bydd staff y safle yn gofyn i unrhyw breswylydd sy'n dod â gwastraff cymysg i'r canolfannau ailgylchu ddidoli'r gwastraff ar y safle.

Prawf preswylio

Mae trigolion Powys yn talu am ein canolfannau ailgylchu. Efallai y gofynnir i chi ddarparu prawf preswylio (fel bil treth y cyngor neu fil cyfleustodau diweddar, neu drwydded yrru ddilys) cyn cael caniatâd i ollwng unrhyw ddeunydd.

 

Yr hyn yr ydym yn ei dderbyn

Bwrdd plastr

Nid ydym yn derbyn bwrdd plastr yn y ganolfan ailgylchu hon.

Asbestos

Ni dderbynnir asbestos yn unrhyw un o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi'r Cyngor. Cynghorir preswylwyr i gysylltu â chwmni sydd â thrwydded addas i gael gwared ar y deunydd hwn.

Popeth arall

Defnyddiwch y ddolen isod i ganfod pa ddeunyddiau sy'n cael eu derbyn trwy gasgliad ochr y ffordd neu Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi'r Cyngor.

A - Y o wastraff ac eitemau i'w hailgylchu

 

Cerddwyr

Newidiwch i - Ni chaniateir mynediad i gerddwyr yn y safle hwn. Os nad oes gennych fynediad i gerbyd, cysylltwch â ni ar waste.contracts@powys.gov.uk

 

Gwastraff Gardd

Rydym yn cynnig Casgliad Gwastraff Gardd o ymyl y ffordd am dâl bychan.

Gwnewch gais am Wasanaeth Gwastraff Gardd Casglu gwastraff o'r ardd

 

Gwastraff Masnachol

Ni dderbynnir gwastraff masnachol na ellir ei ailgylchu yn ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi. Mae busnesau yn gallu gollwng eu deunydd ailgylchu masnachol os oes ganddynt drwydded gan y Cyngor. I wneud cais am drwydded ailgylchu masnachol ar gyfer eich busnes, cysylltwch â'r tîm Contractau Gwastraff ar 01597 826680 neu e-bost waste.contracts@powys.gov.uk

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu