SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gweld manylion eiddo sydd ar werth neu i'w rhentu

Mae'r Cyngor yn berchen ar eiddo sy'n cael ei ddefnyddio wrth ddarparu cyfleusterau a gwasanaethau i'r cyhoedd. Rydym yn cadw mapiau'r Arolwg Ordnans sy'n dangos ffiniau'r holl dir sy'n perthyn i ni, yn ogystal â manylion yr holl bryniannau a gwerthiannau, ynghyd â phrydlesi, cytundebau gosod, trwyddedau a hawddfreintiau.

 

Eiddo ac Asedau

Rydym yn gyfrifol am reoli amrediad eang o eiddo ledled y sir. Mae hyn yn cynnwys ysgolion, swyddfeydd y cyngor, stadau fferm, canolfannau hamdden a llyfrgelloedd. Mae gennym hefyd bortffolio sylweddol o eiddo, tir a safleoedd sy'n addas ar gyfer sawl math o fusnes ac anghenion arbennig.

Mae eiddo'n adnodd gwerthfawr, ac mae'r ffordd rydym yn defnyddio ac yn rheoli ein hasedau'n ganolog i'n gallu i ddarparu gwasanaethau'n effeithiol.

 

Cofrestr Asedau

Mae'r Gofrestr Asedau yn dal holl gofnodion perchen eiddo Cyngor Sir Powys. Os ydych yn dymuno gwybod a ydym yn berchen darn penodol o dir ai peidio, defnyddiwch y wybodaeth a gyflwynir i gysylltu.

Os nad yw'r tir yn perthyn i'r Cyngor, mae'n bosibl y bydd y Gofrestrfa Tir yn gallu helpu.

Eiddo ar Werth

Gweld yr eiddo sydd ar werth gennym ar hyn o bryd yma

Eiddo Ar Osod

Gweld yr eiddo sydd ar gael i'w rhentu gennym ar hyn o bryd yma

Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Mae'r term "trosglwyddo asedau i'r gymuned" sy'n cael ei dalfyrru fel "CAT", yn cael ei ddiffinio fel "trosglwyddo perchnogaeth neu reolaeth adeilad neu ddarn o dir o gorff sector cyhoeddus i sefydliad trydydd sector"

Ffermydd y Sir

Gyda 144 daliad a thir yn estyn hyd at 11,400 erw, Stad Ffermydd Sir Powys yw'r ystâd fwyaf o'i math yng Nghymru, a'r bumed fwyaf ym Mhrydain.

Cysylltu â ni

Dod o hyd i'n manylion cyswllt yma

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu