Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Gostyngiadau Trethi i Fusnesau Bychain (i 31/03/2018)

Cynnydd yn y Rhyddhad Ar Drethi 2018

Bydd safleoedd busnes â gwerth trethadwy o hyd at £6,000 yn cael gostyngiad o 100% a'r rheiny â gwerth trethadwy o rhwng £6,001 a £12,000 yn cael gostyngiad graddedig a fydd yn cael ei leihau'n raddol o 100% i sero.

Enghreifftiau o'r bras-ganrannau gostyngiad graddol

Gwerth Trethadwy% RhyddhadGwerth Trethadwy% Rhyddhad
0-60001009,00050
700083.410,00033.3
800066.611,00016.6

Os yw busnesau'n derbyn cyfradd uwch o ostyngiad o dan y cynllun cyfredol nag o dan y cynllun rhyddhad ychwanegol, byddant yn destun y gostyngiad sydd fwyaf buddiol iddyn nhw.   .  

Nodiadau:

 

  1. Rhaid i bob safle busnes fod yn weithredol  (rhaid iddynt gael eu meddiannu'n llwyr) er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y gostyngiad.
  2. Nid yw Safleoedd Eithriedig yn gymwys i gael gostyngiad. Hynny yw, y rheiny sy'n cael eu meddiannu gan gyngor, awdurdod heddlu neu'r Goron; y rheiny sy'n cael eu meddu gan elusennau, clybiau cofrestredig, neu sefydliadau nid-er-elw a dyngarwch, crefydd, addysg, lles cymdeithasol, gwyddoniaeth, llenyddiaeth neu gelfyddyd gain yn brif amcan iddynt; caban traeth, eiddo sy'n cael ei ddefnyddio dim ond i arddangos hysbysebion, parcio ceir modur, gwaith carthffosiaeth neu gyfarpar cyfathrebu electronig.

Pa gynllun Gostyngiad fydd yn berthnasol ar gyfer y cyfnod o Hydref 2010 hyd 31 Mawrth 2018.

CategoriGT oGT hydCynllun S.B.R

Heb ei eithrio na mewn unrhyw Gategori arall

07,800

Cynllun Uwch

Heb ei eithrio na mewn unrhyw Gategori arall

7,80112,000

Cynllun Uwch

Swyddfa Bost

09,000

Cynllun Presennol

Swyddfa Bost

9,00112,000

Cynllun Presennol

Gofal Plant

09,000

C ynllun Uwch

Gofal Plant

9,00112,000Cynllun Presennol

Safle Manwerthu

7,80110,499

Cynllun Uwch

Safle Manwerthu10,50011,000

Cynllun Presennol

 

O 1 Ebrill 2018, trothwyon y rhyddhad ardrethi a'r gwerthoedd trethadwy oedd yn gymwys ar 1 Ebrill 2010 fydd yn berthnasol

 

Trethi fydd mewn grym o 1 Ebrill 2010

Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol (GA)Canran y GostyngiadPwy sy'n GymwysSut i Hawlio
Busnesau gyda GA o £1 - £2,40050%Mae pob busnes yn gymwys, ac eithrio'r canlynol:- Eiddo yn gweithredu fel, neu wedi'u meddiannu gan Swyddfeydd Post; awdurdodau lleol, awdurdodau heddlu neu adeiladau'r Goron; elusennau a chyrff nad ydynt er gwneud elw, cytiau traeth, byrddau/hawliau hysbysebu, meysydd parcio, gweithfeydd carthion neu offer cyfathrebu electronig

Nid oes angen cais.

Mae'r gostyngiad fel arfer yn cael ei wobrwyo'n awtomatig ar sail y terfyn gwerth ardrethol ac ar yr amod fod y meini prawf cymhwyster yn cael ei ddiwallu.

Busnesau gyda GA o £2,401 - £7,80025%Mae pob busnes yn gymwys, ac eithrio'r canlynol:- Eiddo yn gweithredu fel, neu wedi'u meddiannu gan Swyddfeydd Post; awdurdodau lleol, awdurdodau heddlu neu adeiladau'r Goron; elusennau a chyrff nad ydynt er gwneud elw, cytiau traeth, byrddau/hawliau hysbysebu, meysydd parcio, gweithfeydd carthion neu offer cyfathrebu electronig.

Nid oes angen cais.

Mae'r gostyngiad fel arfer yn cael ei wobrwyo'n awtomatig ar sail y terfyn gwerth ardrethol ac ar yr amod fod y meini prawf cymhwyster yn cael ei ddiwallu.

Swyddfa Bost gyda GA o £1 - £9,000100%Eiddo a ddefnyddir, neu ran ohono a ddefnyddir fel swyddfa bost.Llenwch ffurflen gais
Swyddfa Bost gyda GA o £9,001 - £12,00050%Eiddo a ddefnyddir, neu ran ohono a ddefnyddir fel swyddfa bost.Llenwch ffurflen gais
Darparwyr Gofal Plant/Meithrinfeydd gyda GA o hyd at £12,00050%Rhaid defnyddio'r eiddo yn llwyr ar gyfer gwarchod plant neu ddarparu gofal dydd yng Nghymru a rhaid iddo fod wedi'i gofrestru dan Ran XA o Ddeddf Plant 1989.Llenwch ffurflen gais
Eiddo adwerthu sy'n gwerthu nwyddau gyda GA o £7,801 - £11,00025%Rhaid defnyddio'r eiddo'n llwyr neu'n rhannol i werthu nwyddau, sydd hefyd yn cynnwys: - gwerthu prydau bwyd, lluniaeth sy'n cynnwys gwirod meddwol i'w yfed ar yr eiddo neu oddi yno, petrol neu danwyddau eraill i foduron a fwriedir neu a addaswyd i'w defnyddio ar y ffyrdd Bydd busnesau sy'n meddiannu mwy nag un eiddo yng Nghymru gyda gwerth ardrethol rhwng y trothwyon hynny ond yn cael hawl i ostyngiad ar un eiddo, y bydd rhaid iddynt ei ddewis.

Llenwch ffurflen gais.

I fod yn gymwys am ostyngiad, rhaid i fusnes ddangos fod y meini prawf cymhwyster adwerthu wedi cael ei ddiwallu. Hefyd, o ran busnesau sy'n meddiannu mwy nag un eiddo yng Nghymru, bydd yr hysbysiad yn cael ei gyflwyno'n unig i un awdurdod o'u dewis.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu