1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru

Gostyngiadau Trethi i Fusnesau Bychain (o 01/04/2018)

Bydd eiddo busnes sy'n cael ei feddiannu ac sydd â gwerth ardrethol o hyd at £6,000 yn cael rhyddhad o 100% a bydd y rheini â gwerth ardrethol rhwng £6,001 a £12,000 yn derbyn rhyddhad a fydd yn cael ei leihau'n daprog o 100% i sero.

Os yw trethdalwr yn atebol am gyfraddau busnes ar fwy na dau eiddo, o fewn rhestr ardrethu annomestig leol, dim ond am uchafswm o DDAU eiddo y bydd y trethdalwr yn derbyn y rhyddhad hwn. Rhoddir rhyddhad i'r ddau eiddo a fydd yn derbyn y swm mwyaf o ryddhad. Er mwyn ein cynorthwyo i weinyddu'r cyfyngiad hwn i ddau eiddo, mae'n ofynnol i chi gwblhau'r rhybudd trethdalwyr lluosog.

Nodir y gyfradd rhyddhad y gallai eiddo ei gael yn y tabl isod:

Enghraifft o ganran bras y rhyddhad taprog

Gwerth Trethiannol%RhyddhadGwerth Trethiannol%Rhyddhad
0-6000100%9,00050%
700083.4%10,00033.3%
800066.6%11,00016.6%

 

Yn ychwanegol at yr uchod, lle mae eiddo yn cael ei feddiannu ac yn bodloni'r amodau o fod naill ai'n Swyddfa'r Post neu'n ddarparwr Gofal Plant, bydd swm y rhyddhad ardrethi busnesau bach fel y manylir yn y tabl isod.

Nid yw'r cyfyngiad o uchafswm o ddau eiddo yn berthnasol i Swyddfeydd Post neu Ddarparwyr Gofal Plant. Er mwyn sicrhau nad yw'r cyfyngiad yn cael ei gymhwyso, mae'n rhaid i chi gwblhau'r rhybudd i drethdalwyr o gategorïau arbennig - Swyddfa'r Post [421KB] ddarparwr Gofal Plant [110KB] .

 

Categori

RV O

RV I%rhyddhad
Swyddfa Bost09,000100%
Swyddfa Bost9,00112,00050%
Gofal Plant06,000100%
Gofal Plant6,00120,500Wedi'i dapro o 100% to 0% (O 1 Ebrill 2019 bydd darparwyr Gofal Plant yn derbyn gostyngiad o 100% os yw'r gwerth ardrethol yn llai na 100,000.  Bydd y gostyngiad uwch hyn yn bodoli am dair blynedd tan 31 Mawrth 2022.)

 

Eiddo sydd wedi'i eithrio o ryddhad o ardrethi busnesau bach

 • eiddo busnes nad ydynt wedi'u meddiannu'n llwyr.

   

 • rhai sy'n cael eu meddiannu gan elusennau, clybiau chwaraeon amatur cymunedol (CASC)
 • rhai sy'n cael eu meddiannu gan sefydliadau dielw
 • rhai sy'n cael eu meddiannu gan y cyngor, awdurdod yr heddlu neu'r Goron
 • rhai a ddefnyddir yn unig ar gyfer arddangos hysbysebion,
 • parcio cerbydau modur
 • gwaith carthffosiaeth
 • offer cyfathrebiadau electronig.
 • cytiau traeth

 

Gellir darllen yr Offeryn Statudol a osododd y cynllun rhyddhad o ardrethi busnesau bach yma [694KB]

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu