Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Trawsnewid Addysg

Mae Powys wrthi'n cynnal adolygiad strategol o faes Addysg. 

Mae ein hymarfer ymgysylltu bellach wedi dod i ben.  Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein hymarfer ymgysylltu.

Mae Cyngor Sir Powys wrthi'n datblygu ei weledigaeth ar gyfer addysg ym Mhowys.  Mae'r cyngor wedi llunio dogfen sy'n amlinellu ei weledigaeth newydd ar gyfer addysg ym Mhowys.  Gallwch weld y ddogfen yma:

Rydym wedi bod yn gofyn am eich barn ar y ddogfen hon dros yr wythnosau diwethaf.  Mae'r Cyngor bellach wrthi'n dadansoddi'r ymatebion a dderbyniwyd a bydd y ddogfen weledigaeth yn cael ei diweddaru i ystyried yr adborth a dderbyniwyd.  Bydd Cabinet y Cyngor yn ystyried y fersiwn ddiwygiedig ym mis Ebrill 2020, ynghyd â chynllun gweithredu ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

Y daith hyd yma.

Yn ystod tymor yr Hydref 2019, bu'r Cyngor yn ymgysylltu â nifer o randdeiliaid, gan gynnwys penaethiaid, llywodraethwyr, staff ysgolion, cynghorwyr, staff y Gwasanaeth Addysg a chynghorau tref a chymuned i nodi'r heriau sy'n wynebu addysg ym Mhowys.  Yn rhan o'r gwaith hwn oedd rhannu data ar seilwaith ysgolion Powys.  I weld y data diweddaraf, cliciwch yma

Mae'r dogfennau isod yn cynnwys canfyddiadau'r gwaith ymgysylltu a wnaed dros dymor yr Hydref:

Yn seiliedig ar y canfyddiadau hyn, mae'r cyngor wedi paratoi dogfen Achos dros Newid sy'n nodi'r prif heriau i wynebu addysg yn y sir.  Mae'r ddogfen yma isod:

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu