gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Gwarchod y Cyhoedd Polisi Cydymffurfio a Gorfodaeth

2. Amcanion ein gwasanaethau

2.1     Y Blaenoriaethau Gorfodaeth Cenedlaethol ar gyfer Cymru yw:

  • Gwarchod unigolion rhag niwed a hybu gwella iechyd;
  • Sicrhau diogelwch ac ansawdd y gadwyn fwyd i leihau risg i iechyd pobl ac anifeiliaid;
  • Hyrwyddo amgylchedd masnachu teg a chyfiawn i bobl a busnesau;
  • Gwella'r amgylchedd lleol er mwyn cael dylanwad da ar ansawdd bywyd a hyrwyddo cynaliadwyedd.

2.2        Mae Cyngor Sir Powys yn mabwysiadu'r blaenoriaethau hyn er mwyn gwarchod iechyd, diogelwch a lles economaidd y bobl sy'n byw, gweithio neu'n ymweld â'r Sir gan geisio cynnal, ar yr un pryd, marchnad deg a chystadleuol lle gall busnesau cyfreithlon ffynnu.  Mae'r camau a gymerwn hefyd yn gyson â Gweledigaeth 2025, sef dogfen Cyngor Sir Powys i gefnogi a thyfu economi'r Sir.  Dywedwn ynddi y bydd gweithgareddau gorfodi teg a chymesur yn helpu i hyrwyddo busnes da ac y bydd rheoleiddio da, wedi'i orfodi'n deg, yn cefnogi busnesau cyfreithlon a'u helpu i dyfu.  Bydd y camau a gymerwn hefyd yn cefnogi iechyd a lles ein preswylwyr mewn achosion lle'r ydym yn ymyrryd, er enghraifft i helpu pobl fregus, mewn materion iechyd a diogelwch, materion bwyd a diogelwch cynhyrchion.

2.3        Ymdrechwn yn rhagweithiol i annog cydymffurfio â'r gyfraith, gan weithio gyda busnesau ac unigolion i hyrwyddo'r nod hwn drwy:  

  • ddarparu cyngor ac addysg;
  • archwilio, ar sail gwybodaeth, i sicrhau bod busnesau ac unigolion yn cydymffurfio; a
  • ymateb yn gymesur os torrir y rheoliadau.

Ein pwrpas yn y pen draw yw sicrhau 'marchnad' sy'n gweithio'n effeithiol a bod sylw'n cael ei roi i unrhyw risg i iechyd a lles cymdeithasol ac economaidd.  Pan fo'r pwrpas hwnnw'n cael ei danseilio, defnyddiwn ein pwerau cyfreithiol i weithredu i ddatrys unrhyw sefyllfa anfoddhaol a sicrhau bod y rhai sy'n torri'r rheolau'n cael eu dal i gyfrif.  Dyma beth a olygir wrth y term camau gorfodi.

2.4        Ymrwymwn i weithredu'n bendant yn y sefyllfaoedd canlynol:

  • Yn erbyn rhai sy'n diystyru'r gyfraith neu sy'n fwriadol neu'n barhaus yn methu â chydymffurfio;
  • Lle mae risg ddifrifol neu ar unwaith i iechyd a diogelwch; a
  • Lle mae angen gwarchod pobl fwy bregus yn ein cymunedau rhag cael niwed.