SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llwybrau Troed, Llwybrau Ceffyl a Hawliau Tramwy Cyhoeddus Eraill

Country signpost icon

Mae hawliau tramwy cyhoeddus ar agor i bawb.  Gall y rhain fod yn ffyrdd, llwybrau neu draciau sy'n mynd drwy drefi, cefn gwlad a dros eiddo preifat.  Mae gan Bowys dros 12,000 o hawliau tramwy cyhoeddus.  Defnyddir nifer o'r rhain ar gyfer hamdden - yn arbennig cerdded, seiclo, marchogaeth a gyrru 'oddi ar y ffordd'. 

 

Footpaths signageLlwybrau

I'w defnyddio gan gerddwyr yn unig.  Gallwch fynd â choets ar gyfer plentyn gyda chi.  Gallwch fynd â chi, ond rhaid ei gadw o dan reolaeth.

Sylwer - nid yw llwybrau troed yr un fath â 'throedffyrdd' sy'n air arall ar gyfer palmentydd.  Os oes gennych broblem gyda throedffordd ewch i'n tudalenrhoi gwybod am broblem ar ffordd, palmant neu bont.

 

Bridleway signageLlwybrau Ceffyl

Gall cerddwyr, seiclwyr a marchogion ddefnyddio llwybrau ceffyl.  Mae'n bosibl y bydd hawliau ar gyfer symud stoc, megis defaid a gwartheg.

Os oes angen gwybodaeth gywir ar y llwybr , yna gallwch archwilio'r Map Diffiniol. Mae hwn ar gael i'w weld ar y ffynhonnau Gwalia, Llandrindod.

 

Restricted byways signageCilffyrdd Cyfyngedig

Categori newydd o hawl tramwy, a elwyd cyn hyn yn Ffordd a Ddefnyddir fel Llwybr Cyhoeddus (RUPP).  Mae'r hawliau yr un peth ag ar gyfer llwybrau ceffyl, gyda hawl ychwanegol i ddefnyddio cartiau a cherbydau a dynnir gan geffylau.  Ni allwch yrru cerbydau modur ar gilffyrdd cyfyngedig. 

 

BOAT signageCilffyrdd sy'n agored i holl draffig (BOAT)

Mae gan y rhain yr un hawliau â chilffyrdd cyfyngedig, ond gallwch hefyd yrru cerbydau modur.

 

 

Ymhle mae'r Hawliau Tramwy Cyhoeddus?

Mae mapiau 'Explorer' yr Arolwg Ordnans yn rhoi gwybodaeth gyffredinol am hawliau tramwy cyhoeddus.  Serch hynny, nid ydynt 100% yn gywir, oherwydd nid ydynt yn dangos y newidiadau i'r rhwydwaith llwybrau.  Os oes angen gwybodaeth gywir arnoch ar y llinell a statws llwybr, dylech daro golwg ar y Map Diffiniol sy'n cael ei gadw gan y cyngor.

 

Beth am hawliau preifat?

Nid ydym yn cadw cofnodion o hawliau mynediad preifat (hawlfreintiau).  Os oes gennych unrhyw broblemau gyda hawliau preifat, dylech geisio cyngor cyfreithiol.

 

Rhagor o Wybodaeth

Datblygiadau a hawliau tramwy cyhoeddus

Rydym am annog dylunio o'r ansawdd gorau yn yr amgylchedd adeiledig, ac i wella iechyd a lles y bobl sy'n byw ym Mhowys trwy wneud yn siwr bod ganddynt fynediad i'r awyr agored ar gyfer hamdden ac ymarfer corff.

Gwneud newidiadau i hawl tramwy cyhoeddus

Mae'r Map Diffiniol a'r datganiad ysgrifenedig sydd gyda'r map yn gofnod cyfreithiol o hawliau tramwy cyhoeddus ym Mhowys.

Cynllun Gwella

Mae'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn nodi sut bydd y cyngor yn cynllunio ac yn blaenoriaethu gwaith gwella i'r llwybrau sydd eisoes yn bodoli yn y sir. Bydd hefyd yn helpu grwpiau eraill ym Mhowys i wella mynediad i gefn gwlad. Mae'n gynllun uchelgeisiol sy'n nodi blaenoriaethau ac amcanion gwaith i'r dyfodol.

Cau

Rhaid gwneud cais i ni dros dro i gau neu i wyro hawl tramwy at ddibenion diogelwch, neu i wneud gwaith angenrheidiol. Bydd angen cyhoeddi gorchymyn rheoleiddio traffig i wneud hyn.

Hawliau a chyfrifoldebau

Gwybod beth yw cyfrifoldebau'r cyngor a beth yw cyfrifoldebau'r tirfeddianwyr.

Ffermio

Mae nifer o hawliau tramwy yn croesi tir amaethyddol, a gall gweithgareddau ffermio gael effaith ar y rhain.

Ymddygiad peryglus

Rydym ni'n gyfrifol am wneud yn siwr bod hawliau tramwy cyhoeddus yn ddiogel.

Rhwystrau

Gwybod sut rydym yn delio â rhwystrau yma.

Arwyddion

Arwyddion Hawliau Tramwy Cyhoeddus; cyfeirbwyntiau ac arwyddion a rhybuddion camarweiniol.

Ffensys

Ffensys weiren bigog ar draws hawl tramwy cyhoeddus; weiren bigog wrth ochr hawl tramwy cyhoeddus; ffensys trydan ar draws hawl tramwy cyhoeddus; Rhaff ar draws hawl tramwy cyhoeddus.

Cynnal a Chadw

Torri gwrychoedd a choed wrth ymyl hawliau tramwy cyhoeddus; clirio isdyfiant, defnyddio plaladdwyr a chwynladdwyr; a delio â sbwriel a thipio anghyfreithlon.

Camfeydd, gatiau, pontydd a chylfatau

Y perchennog tir sy'n gyfrifol am wneud yn siwr bod unrhyw gamfeydd a gatiau yn cael eu cadw mewn cyflwr da. Rydym yn rhannu'r cyfrifoldeb am drwsio a chynnal a chadw pontydd a chylfatiau gyda'r perchnogion tir, a gall y cyfrifoldebau hynny fod yn wahanol ym mhob achos.

Manylion cyswllt Hawliau Tramwy

Gallwch gofrestru eich diddordeb ar gyfer cael trwydded yn y dyfodol yma.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu