1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch chi nawr weld balans eich Cyfrif Rhent ar-lein
Darllen mwy

Treth y cyngor

Os ydych chi'n derbyn Credyd Cynhwysol a budd-dal arall megis Budd-dal Plant/Taliad Annibyniaeth Personol / Lwfans i Ofalwyr neu'r hyn sy'n cael ei alw'n "incwm heb ei ennill", yna fe allech dderbyn bil Treth y Cyngor sy'n anghywir.  Fe allai'r bil ddangos y gallech fod â hawl i lai o ostyngiad yn nhreth y cyngor.  Rydym wrthi'n cywiro hyn a byddwn yn anfon biliau newydd yn ystod yr wythnos 1/4/2019 sy'n dangos y gostyngiad cywir i dreth y cyngor, os yw'n briodol.

Fodd bynnag, mae'r rheolau i awdurdodau yng Nghymru'n mynnu na fydd diystyru ar unrhyw incwm a enillwyd ar gyfer hawlio gostyngiad yn nhreth y cyngor, lle mae'r hawlydd neu bartner yn derbyn Credyd Cynhwysol.  Tan nawr, roedd unrhyw un oedd yn derbyn Credyd Cynhwysol ac yn gweithio yn derbyn diystyriad ychwanegol oddi ar eu henillion.

Bydd Cyngor Sir Powys yn rhoi'r rheol hon ar waith o 1 Ebrill 2019.  Os ydych chi'n derbyn Credyd Cynhwysol ac yn gweithio, efallai bod gennych lai o hawl i ostyngiad yn nhreth y cyngor o 1 Ebrill 2019.

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich bil neu'r symiau ry'ch chi eisoes wedi talu, cysylltwch â ni'n uniongyrchol un ai trwy neges e-bost revenues@powys.gov.uk neu drwy ffonio 01597 827463 a pheidiwch ymateb i unrhyw alwadau ffôn neu unrhyw negeseuon testun y byddwch efallai yn derbyn yn awgrymu eich bod yn gymwys i gael ad-daliad neu ostyngiad yn eich band oherwydd rydyn ni'n ymwybodol bod sefydliadau sy'n ceisio twyllo yn gweithredu yn y maes hwn. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu