Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Cafodd ei gadarnhau bod effaith y Coronafeirws ar Bowys wedi cael ei drafod gan Gabinet y cyngor sir
Mae cynghorau tref a chymuned ar draws Powys wedi cael eu gwahodd i gyfarfod rhithwir gyda'r cyngor sir i drafod pa gamau sydd eu hangen i ddod dros y pandemig Coronafeirws
Ni ddylai staff ddioddef camdriniaeth wrth fynd wrth eu gwaith, yn arbennig pan fydd y gwaith hwnnw'n cael ei wneud am resymau iechyd y cyhoedd.
Mae Cyngor Sir Powys a'r Cynghorau Trefi wedi bod yn cydweithio i weithredu mesurau priodol i gadw pellter diogel fel y bydd siopau'r stryd fawr ac ardaloedd siopa yn y sir yn ail-agor.
Mae therapyddion galwedigaethol Cyngor Sir Powys yn defnyddio technoleg fodern wrth iddyn nhw edrych ar sut mae gweithredu'n ddiogel yn ystod pandemig Covid-19.
Mae llwybr ceffylau yng Nghwm Elan wedi cael ei drwsio ar ôl i Storm Dennis greu difrod sylweddol, dywedodd Cyngor Sir Powys.
Mae Cyngor Sir Powys yn annog rhieni, dysgwyr, llywodraethwyr, penaethiaid a'r cyhoedd i fynegi barn ar ei weledigaeth ddrafft
Cyn Diwrnod y Lluoedd Arfog ddydd Sadwrn 27 Mehefin, mae Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris wedi rhoi 'diolch o waelod calon' i filwyr y genedl.
Mae tair ysgol gynradd ym Mhowys sydd wedi bod trwy broses trawsnewid oll wedi derbyn canlyniadau positif i arolwg Estyn, meddai'r cyngor sir
Bydd diwygiadau i weithdrefnau ymgynghori cyn ymgeisio a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i argyfwng Covid-19 yn golygu ychydig o oedi i ddatblygiad yn y Trallwng.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu