Hysbysiad: Balansau cyfrifon rhent tai yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Mae trigolion Powys yn cael eu hysbysu y bydd archwiliadau'n cael eu cynnal ar gofebion mawr ym Mynwent Tref-y-clawdd dros yr wythnosau nesaf i sicrhau eu bod yn lleoedd diogel i ymweld â nhw.
Mae'r Cyngor Sir wedi datgan y bydd y Cabinet yn ystyried gweledigaeth newydd ar gyfer addysg ym Mhowys yr wythnos nesaf. Bydd y weledigaeth yn llywio'r gwaith o drawsnewid y gwasanaeth a gwella canlyniadau i ddysgwyr y sir
Mae cynlluniau i uno dwy ysgol yn y Drenewydd i greu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd wedi cymryd cam ymlaen gyda chyhoeddi hysbysiad statudol
Bydd cyfle i drigolion sy'n mwynhau cefn gwlad Powys, gyda'r brwdfrydedd i'w reoli er budd y cyhoedd, i ymuno â Fforwm Mynediad Lleol Powys
Mae naw prosiect adeiladu ysgolion wedi cael eu cwblhau yn ystod y pedair blynedd diwethaf fel rhan o raglen fuddsoddi fawr Cyngor Sir Powys
Mae dyn a gafwyd yn euog o redeg busnes twyllodrus yn trwsio tarmac wedi cael gorchymyn i ad-dalu £150,000 i ddioddefwyr mewn gwrandawiad Enillion Troseddau yn Llys y Goron Caerdydd
Diolch i gyllid gan Gymorth Canser Macmillian bydd rhaglen i wella profiadau pobl sydd wedi cael diagnosis o ganser ym Mhowys yn cael ei datblygu
Bydd y dull o reoli campau moduro ym Mhowys yn cael ei adolygu er mwyn diogelu digwyddiadau a sicrhau bod hawliau tramwy cyhoeddus yn cael eu hamddiffyn.
Mae Cyngor Sir Powys yn gwahodd ceisiadau i gau ffyrdd ar gyfer partïon stryd ym mis Mai i ddathlu 75 mlynedd ers y Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop (VE) cyntaf, ac yn ildio'r gost o gyflwyno ceisiadau.
Cyhoeddodd Cyngor Sir Powys ei fod wedi penodi contractwr i orffen adeiladu ysgol newydd sbon yn Y Trallwng

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu