Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                Youtube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Gall talwyr treth y cyngor ym Mhowys sydd eisoes wedi cofrestru i ddefnyddio'r gwasanaeth "Fy Nghyfrif" am ddim a mewnbynnu eu cyfeirnod treth y cyngor fynd ar-lein bellach i weld eu cyfrif treth y cyngor lawn a'r wybodaeth gysylltiedig dim ond wrth bwyso botwm
Ymunwch â Gwanwyn Glân Cymru 2020 a dod yn rhan o'r ymgyrch codi sbwriel. Y Gwanwyn yma, ry'n ni'n galwch arnoch chi i geisio gwella'r amgylchedd ar stepen ein drws. Gyda Cadwch Gymru'n Daclus, ein nod yw ceisio ysbrydoli miloedd o bobl i ymuno â'i gilydd i gasglu a gwaredu sbwriel yn ddiogel o'n strydoedd, ein parciau ac ardaloedd lleol, gan ailgylchu cymaint â phosibl.
Mae menter newydd i ddatblygu e-ddysgu yn ysgolion uwchradd Powys wedi cael ei lansio gan Weinidog Addysg Cymru
Mae prosiect sy'n cael ei arwain gan Gyngor Sir Powys i wella cyfleoedd a lleihau anfantais i blant, pobl ifanc a theuluoedd wedi hen ddechrau.
Mae busnes bwyd o Raeadr oedd wedi cyflenwi pryd bwyd Indiaidd oedd yn cynnwys lefelau uchel anniogel o gnau daear (peanuts) wedi cael ei erlyn gan Gyngor Sir Powys
Bydd dwy o ysgolion Y Drenewydd yn cael eu huno i greu ysgol cyfrwng Saesneg 4-11 ar ôl i Gabinet y cyngor sir gytuno â'r cynnig
Mae cynlluniau cyffrous ar gyfer ysgol newydd gwerth £22m yng ngogledd Powys gam yn agosach wedi i'r Cabinet gymeradwyo cyflwyno'r cynlluniau i Lywodraeth Cymru
Mae'r cyngor sir wedi trefnu cyfres o gymorthfeydd taro heibio sy'n rhoi cyfle i rieni/gofalwyr sydd â phlant ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) i gyfarfod â staff ADY
Mae'r Cyngor Sir wedi datgan bod angen gwirfoddolwyr i helpu i benderfynu ar apeliadau gan rieni/gofalwyr ynglŷn â'u cais am le mewn ysgol
Mae Cyngor Sir Powys wedi ystyried a chymeradwyo cyllideb gytbwys a fydd yn cynnig cyllid ychwanegol i wasanaethau allweddol statudol megis addysg, plant a gwasanaethau priffyrdd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu