Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Mae diwrnod y cyfrifiad wedi cyrraedd

Mae 21 Mawrth ar gyrraedd ac mae Cyfrifiad 2021 ar ei anterth ym Mhowys.

Gwella Cefn Gwlad Powys

Mae dwy bont ym Mhowys wedi cael eu gwella ar ôl cael cyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru.

Gweithwyr gofal cyflogedig i gael gwelliannau i'w tâl a'u hamodau diolch i adduned

Bydd gweithwyr gofal yn y cartref yn gweld gwelliant yn eu cyflog a'u hamodau'n dilyn cytundeb rhwng Cyngor Sir Powys ac asiantaethau gofal yn y cartref sy'n gweithredu yn y sir.

Gosod y sylfeini ar gyfer Bargen Dwf Canolbarth Cymru

Mae dogfennau allweddol sydd yn gosod y sylfeini ar gyfer datblygiad pellach a gweithrediad Bargen Dwf Canolbarth Cymru wedi eu cefnogi gan Fwrdd Tyfu Canolbarth Cymru

Canlyniadau arolwg dysgu o bell

Cafodd dros 85 y cant o ddisgyblion Powys wersi byw ar-lein o'u hysgolion yn ystod mis Ionawr, yn ôl canfyddiadau arolwg gan gyngor sir

Cyngor Sir Powys yn ymuno ag ymgyrch ailgylchu wych Cymru i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a chyrraedd rhif un yn y byd

Gyda 92% o bobl yng Nghymru bellach yn ailgylchu yn rheolaidd*, mae Cymru gam yn nes at gyflawni ei hymgyrch Wych o gyrraedd rhif un yn y byd am ailgylchu.

System fapio ar-lein i hwyluso'r gwaith o roi gwybod i ni am welliannau i lwybrau seiclo a cherdded

Fel rhan o unrhyw waith ymgysylltu ar nodi meysydd i'w gwella a llwybrau teithio llesol newydd ym Mhowys, mae system fapio ar-lein newydd wedi'i lansio i helpu i adnabod meysydd penodol o ddiddordeb.

Ymwelwch â'ch Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref os oes gwir angen yn unig

Mae trigolion yn cael eu hatgoffa y dylai ymweliadau â Chanolfannau Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref fod am resymau hanfodol yn unig ar hyn o bryd.

Rhoi bach o amser ....... gwneud gwahaniaeth mawr i blentyn maeth gydag anghenion meddygol ychwanegol

Allech chi gynnig seibiant byr neu gymorth yn ystod y dydd i ofalwyr maeth sy'n gofalu am blant gydag anghenion ychwanegol?

Perchennog caffi yn Y Drenewydd yn derbyn gwobr Barcud Arian am ymgyrch prydau bwyd am ddim

Mae perchennog caffi o Ogledd Powys a helpodd i ddarparu dros 6,000 o brydau bwyd am ddim yn ystod cyfnod clo cyntaf y pandemig, wedi cael ei gydnabod am ei ymdrechion gan Gadeirydd Cyngor Sir Powys

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu